Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu to racjonalne korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, karpiny, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan.

Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu". Innymi słowy dzięki fotosyntezie i leśnikom, za sprawą zrównoważonej gospodarki leśnej ta część majątku narodowego jest stale pomnażana.

Pozyskane drewno pochodzi z:

· cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;

· cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;

· cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Pozyskanie drewna jest ważnym elementem gospodarki leśnej Nadleśnictwa Wołów, jego rozmiar i struktura wynika z potrzeb hodowlanych lasu oraz konieczności utrzymania dobrego stanu sanitarnego.

W lasach Nadleśnictwa Wołów pozyskuje się ok. 91 000 m³drewna rocznie, a wyjątkowym okresem w historii Nadleśnictwa Wołów  były lata 2009 -2012 kiedy została pozyskana  bardzo duża ilość drewna (ok. 400 000 m³) pochodzącegoz porządkowania terenów po huraganie.  

Znaczną większość pozyskanego drewna ok. 65 % stanowią gatunki iglaste przede wszystkim sosna z niewielką domieszką świerka, modrzewia i daglezji. Z gatunków liściastych pozyskuje się głownie takie gatunki jak dąb, olsza, brzoza w mniejszych ilościach występuje robinia akacjowa, grab, jesion, lipa, topola, wiąz, klon.

Pozyskanie drewna prowadzone jest przez pracowników nadleśnictwa oraz przez Zakłady Usług Leśnych  dysponujące wykwalifikowanymi pracownikami oraz specjalistycznymi  maszynami do pozyskani i zrywki drewna, dzięki którym w znacznym stopniu wzrasta wydajność pracy oraz bezpieczeństwo.

Drewno pozyskiwane w Nadleśnictwie Wołów trafia do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Największe znaczenie dla lokalnej społeczności posiada drewno najtańszych sortymentów (gałęzie i drewno opałowe kupowane przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych).

 

Tekst: Paweł Żak
Zdjęcia: Jacek Czepnik