Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu (PUL). Plany te sporządzane są dla nadleśnictw na okres nie krótszy niż 10 lat, przez specjalistyczne jednostki jak m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu gruntów leśnych (lasu) – taksacja lasu. Taksatorzy określają takie cechy lasu jak: struktura zmieszania, budowa pionowa drzewostanu, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji na nowe 10-lecie uwzględnia się cele gospodarki leśnej oraz funkcje jakie pełnią lasy w nowo urządzanym nadleśnictwie. Plan urządzenia lasu tworzony jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji urządzania lasu. PUL składa się z :

1.       Elaboratu
2.       Opisu taksacyjnego
3.       Map
4.       Programu ochrony przyrody
5.       Oceny oddziaływania na środowisko

Z uwagi na stale wzrastające zaangażowanie nowoczesnych technik cyfrowych sporządzanie nowych planów urządzeniowych odbywa się przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych i satelitarnych jako uzupełnienia dla przeprowadzonej taksacji lasu.

Podstawowym narzędziem obrazowania stanu lasu jest Leśna Mapa Numeryczna (LMN), która jest częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). LMN jest przestrzennym zobrazowaniem danych opisowych zawartych w bazie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz posiada możliwości obrazowania danych zapisanych w innych formatach. Układem odniesień przestrzennych dla celów odwzorowania w LMN jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych „1992".

Czasem zdarza się, że w trakcie trwania PUL wystąpią duże szkody o charakterze klęskowym, wtedy pierwotny plan urządzenia lasu obowiązuje na okres krótszy niż 10 lat i powstaje dokument zwany aneksem do planu urządzania lasu. Dla Nadleśnictwa Wołów został stworzony taki aneks w 2011 roku na skutek wystąpienia dużych szkód w drzewostanach spowodowanych przez huragan EMMA w lipcu 2009 roku.

 

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

- opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
- analizę gospodarki leśnej w minionym okresie
- określenie zadań związanych z: pozyskaniem drewna, odnowieniem lasu, zalesiem gruntów nieleśnych, pielęgnacją lasu, ochroną lasu, gospodarką łowiecką oraz tworzeniem nowej infrastruktury leśnej (budynki, drogi itp.)

Obowiązujący PUL dla Nadleśnictwa Wołów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Tekst: Sylwester Bulak