Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Rozporządzeniem nr 11 wojewody wrocławskiego z 12 sierpnia 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 10, poz.51) utworzony został Park Krajobrazowy ,,Dolina Jezierzycy". Park zajmujący powierzchnię 7953 ha położony jest w gminach Wołów i Wińsko na terenie nadleśnictwa Wołów, Park został utworzony w celu zachowania wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, oraz popularyzacji i upowszechniania ich w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Wołów Park obejmuje 5678,22 ha, w tym 5506,2 ha powierzchni leśnej i 171,59 ha powierzchni nieleśnych.

Park Krajobrazowy ,,Dolina Jezierzycy" charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem środowiskowym, florystycznym i faunistycznym. Środowiska leśne zajmują 65%, a łąki 15% powierzchni Parku. Sieć hydrologiczna tego terenu jest także zróżnicowana. Duże znaczenie dla biorożnorodności mają liczne stawy rybne (z największym kompleksem we wsi Wrzosy – 110 ha ) i starorzecza, a także cieki wodne. Rzeka Jezierzyca, Kanał Dębnicki, Niecieczna, Juszka, Rów Stawowy, Mojęcicka Struga i inne wraz z licznymi śródleśnymi bagnami, podmokłymi lasami rezerwatu ,,Uroczysko Wrzosy" oraz borami porastającymi wydmy i pola sandrowe stanowią urzekający, częstokroć wręcz puszczański krajobraz.

Wśród gatunków chronionych możemy tu wymień :

- Flora : Długosz królewski Osmunda regalis, Podejźon marunowy Botrychium matricariifolium, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, kosaciec syberyjski Iris sibirica, kukułka Fuchsa Dactylorhiza Fuchsi, wawrzynek wilczełyko Daphne mezerum oraz kukułka szerokolistna  Dactylorhiza majalis.

- Fauna: bąk Botaurus stellaris,  łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, kropiatka Porzana porzana, derkacz Crex crex, Żuraw Grus grus, słonka Scolopax rusticola, zimorodek Alcedo atthis, Wydra Lutra lutra, bóbr europejski Castor fiber oraz nietoperze nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, mopek Barbastella barbastellus.

 

 

Tekst: Joanna Bulak, Kamilla Wilk
Zdjęcia: Jacek Czepnik