Wydawca treści Wydawca treści

 

     Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjna Lasów Państwowych, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej, reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.

Jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we  Wrocławiu.

Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy, który jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników  Nadleśnictwa.

Strukturę organizacyjną Nadleśnictwa stanowią:

  • Biuro Nadleśnictwa,

  • 13 Leśnictw [ZL1-ZL13],

  • Leśnictwo Szkółkarskie [ZS],

  • Posterunek Straży Leśnej [NS],

  • Gospodarstwo Transportowe.

Nadleśniczy (N) kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego (Z) odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej(ZG), pracą leśniczych(ZL i ZS) będąc ich bezpośrednim przełożonym oraz pośrednio podleśniczych.

Leśnictwo (ZL) kierowane przez leśniczego. Leśniczego zastępuje podleśniczy lub inna osoba wyznaczona przez Nadleśniczego.

Leśnictwo szkółkarskie (ZS) kierowane przez leśniczego, który podlega bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego. Leśnictwo Szkółkarskie jest działem wyodrębnionym o charakterze gospodarstwa, przeznaczonym do produkcji materiału sadzeniowego na potrzeby własne Nadleśnictwa i do sprzedaży.

Inżynier Nadzoru w szczególności prowadzi kontrolę instytucjonalną w Nadleśnictwie
w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego.

Główny księgowy (K) wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania  finansowo – ekonomicznego, analiz, fakturowania sprzedaży,  sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych Nadleśnictwa.

Sekretarz (S) kieruje działem administracyjno-gospodarczym oraz gospodarstwem transportowym, jest bezpośrednim przełożonym pracowników tego działu i odpowiedzialnym za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa.

Posterunek Straży Leśnej (NS) – kierowany przez Komendanta do jego zadań należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganie, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie magazynu broni.

Stanowisko ds. pracowniczych (NK) prowadzi całokształt sprawy pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Nadzoruje przestrzeganie ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie, jako wyznaczony przez nadleśniczego Administrator Bezpieczeństwa Informacji w powierzonym zakresie.

Prowadzi całokształt spraw związanych z kancelarią tajną i obronnością.

Stanowisko ds. BHP  (NB) - prowadzi całokształt zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu gospodarki leśnej określonych w zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz PUZP dla Pracowników PGL LP i Kodeksie pracy.

Administrator SILP (NA) – administruje SILP na poziomie Nadleśnictwa.

Stażyści – absolwenci (zgodnie z definicją PUZP) szkół średnich i wyższych leśnych zatrudniani są na czas określony, zwany stażem na okres 1 roku zgodnie z wytycznymi DGLP.

 

Regulamin organizacyjny dostępny jest na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_wolow/organizacja

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

PGL LP Nadleśnictwo Wołów