Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Wołów informuje, że zgodnie z pismem Starosty Wołowskiego z dnia 26.02.2018 r. za decyzje wydawane na podstawie art. 19 ust. 3  oraz 23 ust. 4 ustawy o lasach, na wniosek właściciela lasu winna być pobierana opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Podstawę prawną stanowi art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „a”, art. 6 oraz punkt 53 części nr I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1827).

Opłata ta winna być wniesiona na konto Urzędu Gminy Wołów nr: 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001 (Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie/Wołów).

Dowód wpłaty winien być załączony do wniosku.

 

Lasy prywatne stanowią ok. 17 % lasów w Polsce. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o lasach  sprawuje starosta.

Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru,  nadleśniczemu Lasów Państwowych.  Taka sytuacja ma miejsce w ponad 70 procentach wszystkich starostw – w tym także w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych można zdefiniować jako zespół oddziaływań organów administracji publicznej ( starostów ) na osoby fizyczne i prawne posiadające lasy, w celu wykonania ciążących na tych osobach obowiązków wynikających z ustawy o lasach.

Nadzór nad gospodarką leśną polega na:

• lustracji,
• kontroli,
• opiniowaniu,
• doradztwie
• wydawaniu decyzji administracyjnych,
• kontroli wykonania decyzji.

 

Zasady sprawowania nadzoru nad lasami prywatnymi w Nadleśnictwie Wołów

Tryb postępowania w sprawie pozyskania drewna w przypadku braku uproszczonych planów urządzania lasu –użytki przygodne (posusz, wywroty i złomy) oraz użytki rębne i przedrębne.

 

1/Wniosek  właściciela lasu do nadleśniczego zawierający dane dotyczące m.in. nr działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego oraz powierzchni lasu. (i inne dokumenty np.

zgoda współwłaścicieli w przypadku współwłasności, pełnomocnictwo ze stosowną opłatą skarbową).

2/ Ustalenie możliwości produkcyjnych lasu, potrzeb hodowlanych

i ochronnych, wyznaczenie drzew do wycięcia – leśniczy w obecności właściciela lasu

oraz sporządzenie przez leśniczego protokołu oględzin lasu umożliwiającego

wydanie decyzji ustalającej zadania.

3/ Dostarczenie przez leśniczego do Nadleśnictwa kompletnej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji,

4/ Wydanie decyzji przez Nadleśniczego oraz jej uprawomocnienie (14 dni od momentu otrzymania).

5/ Przygotowanie drewna przez właściciela lasu (ścinka, okrzesanie, ułożenie drewna   stosowego, prace porządkowe).

6/ Cechowanie drewna w miejscu pozyskania – leśniczy, po otrzymaniu informacji od właściciela lasu o zakończeniu prac nałożonych decyzją administracyjną nadleśniczego.

7/ Wystawienie świadectwa legalności pozyskania drewna (do 7 dni) – leśniczy.

 

W sprawach lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należy się kontaktować z pracownikiem Nadleśnictwa Wołów – Agnieszką Szczypel – Osierda (tel. 71 380 93 61 lub adres mailowy:  agnieszka.szczypel@wroclaw.lasy.gov.pl)

 

Tekst: Agnieszka Szczypel – Osierda
Zdjęcia: Jacek Czepnik

 

MATERIAŁY DO POBRANIA