REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W PGL LP NADLEŚNICTWO WOŁÓW

 

 

Wołów, dnia   31.12.2019

 

ZG3.0210.1.2.2019

 

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W PGL LP NADLEŚNICTWO WOŁÓW

 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych z udziałem na terenie PGL LP Nadleśnictwo Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów

 

I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH W REGULAMINIE POJĘĆ

 

 1. PGL LP Nadleśnictwo Wołów – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów – zwane dalej Nadleśnictwem
   
 2. Nadleśniczy - osoba kierująca całokształtem działalności nadleśnictwa
   
 3. Edukator –pracownik Nadleśnictwa. Przyjmuje zgłoszenie i ustala szczegóły zajęć i uczestniczy w ich prowadzeniu.
   
 4. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna która w imieniu uczestników zajęć przesyła kartę zgłoszenia lub zaproszenia i ustala szczegóły organizacyjne zajęć. Zgłaszającym może być również opiekun.
   
 5. Opiekun- osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych uczestnika zajęć -  w rozumieniu przepisów  Kodeku Rodzinnego i Opiekuńczego,  nauczyciel, rodzic, opiekun prawny lub inna upoważniona osoba  stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
   
 6. Uczestnik  - osoba fizyczna biorąca udział w zajęciach.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie Nadleśnictwa Wołów jest:

a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez zgłaszającego  drogą elektroniczną lub tradycyjną na stosownym formularzu zgłoszeniowym (karta zgłoszenia – załącznik nr 1; karta zaproszenia – załącznik nr 2), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

c) Zgłoszenie należy wysłać na jeden z niżej podanych adresów:

wolow@wroclaw.lasy.gov.pl

kamilla.wilk@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów

 

 1. Rezygnacja z zajęć następuje w sytuacji, gdy zgłaszający złoży ustną bądź pisemną rezygnację minimum na 2 dni przed ich terminem.

 

III. RODZAJE PROPONOWANYCH ZAJĘĆ:

 

 1. Zajęcia w Centrum Edukacji Leśnej znajdującym się na szkółce leśnej w Tarchalicach. Do dyspozycji sala multimedialna, wiata oraz miejsce na ognisko. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Zajęcia odbywają się w sali lub w terenie.
   
 2. Zajęcia na świetlicy przy siedzibie nadleśnictwa z możliwością przeprowadzenia zajęć w terenie. 
   
 3. Zajęcia na ścieżce edukacyjnej – zajęcia w terenie wokół stawów na Wrzosach przy rezerwacie „Uroczysko Wrzosy” (Możliwość rozpalenia ogniska).
   
 4. Zajęcia na terenie leśnictw Nadleśnictwa – zajęcia w terenie.
   
 5. Zajęcia poza terenem ALP.

 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 

 1. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00, a 14:00.
   
 2. W uzasadnionych przypadkach kiedy zgłaszający z przyczyn od niego niezależnych nie może uczestniczyć w zajęciach jak w pkt. 1  ( np.: zgłaszającym jest Placówka Wsparcia Dziennego, Dom Kultury, LOP, PTTK itp.) istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych godzinach i terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.
   
 3. W dni świąteczne brak możliwości zorganizowania zajęć.
   
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin lub odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych nie później niż dwa dni przed uzgodnionym terminem.
   
 5. Czas trwania zajęć:  minimum 1 godzina.
   
 6. Minimalna ilość uczestników zajęć: 10 osób.
   
 7. Maksymalna ilość uczestników w zależności od miejsca i charakteru zajęć:

   a) Zajęcia w Centrum Edukacji Leśnej – 20 osób,

   b) Zajęcia w szkółce leśnej w Tarchalicach  – 60 osób,

   c) Zajęcia na ścieżce edukacyjnej – 60 osób,

   d) Zajęcia na terenie leśnictw nadleśnictwa – 90 osób,

jednak nie więcej niż 30 osób na edukatora.

 

 1. Miejsce przeprowadzenia zajęć: w zależności od wybranego przez zainteresowanego, we wskazanym przez niego miejscu. Miejsce określa zainteresowany w zgłoszeniu. W zależności od warunków pogodowych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia zajęć. 
   
 2. Czas trwania zajęć  określa zgłaszający (w ramach czasowych określonych w punkcie 1, lub indywidualnie w przypadku jak w punkcie 2)
   
 3. Godzinę rozpoczęcia zajęć określa zgłaszający (w ramach czasowych określonych w punkcie 1, lub indywidualnie w przypadku jak w punkcie 2)
   
 4. Temat zajęć związany jest z tematyka przyrodniczo-leśną oraz każdorazowo jest uzgodniony z osoba przyjmującą zgłoszenie. W programie zajęć uwzględniamy następujące tematy:

  a) Budowa lasu.

  b) Fauna i flora lasów.

  c) Runo leśne.

  d) Praca leśnika – gospodarka leśna.

  e) Obszary chronione na terenie Nadleśnictwa Wołów.

  f) Rola lasów w życiu społeczeństwa.

  g) Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.

 

 1. Wiek uczestników zajęć uzależniony jest od wybranego tematu i miejsca przeprowadzenia zajęć.
 2. W przypadku liczniejszych grup niż 30 osób oraz grup różnowiekowych uczestnicy zajęć mogą być podzieleni przez  prowadzącego na podgrupy, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
 3. Preferowana odzież: w przypadku zajęć w terenie odzież musi być dostosowana do warunków atmosferycznych oraz pory roku.
 4. Opiekun ma obowiązek:

Przed przystąpieniem do zajęć:

 1. Zapoznać się szczegółowo z niniejszym regulaminem,
 2. Zapoznać się z zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia, zwichnięcia itp.)
 3. Zapoznać uczestników z:

niniejszym regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa i sposobem zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku,
miejscem i charakterem prowadzonych zajęć,
zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia itp.),
wymaganą odzieżą i obuwiem (w zależności od charakteru zajęć i przewidywanych warunków atmosferycznych),

 

 1. Rozpoznać czy wśród uczestników zajęć nie ma osób ze schorzeniami uniemożliwiającymi im wzięcie udziału w zajęciach.
 2. Uzyskać pisemną zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach dla uczestników niepełnoletnich.
 3. Zapewnić środki do udzielenia pierwszej pomocy (apteczka pierwszej pomocy).
 4. Dopilnować aby każdy z uczestników zajęć był objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W trakcie trwania zajęć:

 1. Sprawdzać stan liczbowy uczestników.
 2. Sprawować  opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami.
 3. Współdziałać z edukatorem w zakresie realizacji programu i harmonogramu.
 4. Sprawować nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,
  ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 • Nadzorować wykonywanie przydzielonych zadań.
 1. Czynnie pomagać w prowadzeniu zajęć.

 

V. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką opiekunów wyznaczonych przez zgłaszającego,
 2. Uczestnik zajęć ma obowiązek dostosować się do wytycznych edukatora.
 3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia (terenu) w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody opiekuna i edukatora.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody edukatora wyposażenia  poza miejsce prowadzenia zajęć.
 5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób niepełnoletnich, ubezwłasnowolnionych są to prawni opiekunowie tej osoby.
 6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada opiekun grupy.
 7. Edukator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzach, w salach i pozostałych miejscach, w których prowadzone są zajęcia.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, o ochronie przyrody, porządkowych i bezpieczeństwa.
 9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń edukatora i opiekuna.
 10. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia sali lub wiaty, w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować edukatora.
 11. W miejscu w którym prowadzone są zajęcia (szkółka leśna, centrum edukacji leśnej, teren leśnictwa itp.) zabrania się przebywania osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem środków odurzających.
 12. W trakcie zajęć edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Wołów  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.
 13. W sprawach nie ujętych w regulaminie zajęć decyzje podejmuje Nadleśniczy.

 

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Nadleśnictwo Wołów zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nadleśnictwa Wołów. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie jego wizerunku oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach papierowych, a także foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych.
 2. Nadleśnictwo Wołów  nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone itp.
 3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przy współudziale Nadleśnictwa Wołów poza budynkami, w najbliższym ich otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park, las… ), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody opiekuna.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie,
 2. Organizator nie zapewnia transportu na prowadzone przez siebie zajęcia, ani wyżywienia w trakcie ich trwania.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przy współudziale lub  przez Nadleśnictwo Wołów jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów o ochronie przyrody, bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach i na terenie całego nadleśnictwa.
 4. Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 5. Regulamin obowiązuje od                 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1- Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Karta zaproszenia