REGULAMIN WIATY W CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ

 

 

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nadleśniczego nr 18  z dnia 16.06.2020 r.

 

REGULAMIN WIATY W

CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ NA SZKÓŁCE LEŚNEJ W TARCHALICACH

 

1 . Regulamin wiaty określa warunki korzystania z wiaty oraz z jej wyposażenia, które pozostają w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Wołów ul. Leśna 37, 56-100 Wołów.

 1. Każda osoba korzystająca z wiaty akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
 2. Wiata jest udostępniana do celów turystycznych i edukacyjnych po uprzednim ustaleniu tego faktu z Nadleśnictwem Wołów.
 3. Wszystkie osoby korzystające z wiaty oraz elementów jej wyposażenia zobowiązani są do:

a) korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,

c) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa,

d) do niezwłocznego poinformowania przedstawiciela Nadleśnictwa Wołów o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu, bądź wyposażenia wiaty.

 1. Dzieci młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z wiaty oraz urządzeń znajdujących się w jej obrębie wyłącznie pod opieką osób dorosłych odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo (rodziców, opiekunów prawnych lub nauczycieli).
 2. Organizatorem ewentualnej turystyki na terenie Nadleśnictwa Wołów nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki w obrębie wiaty odpowiada Organizator wycieczki. Uczestnicy biorą udział w zajęciach edukacyjnych/ wycieczce na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 3. Organizowanie imprezy w obrębie wiaty o charakterze plenerowym lub innym zorganizowanym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie, a także muszą odbywać się zgodnie z treścią wyrażonej zgody.
 4. Każda z osób korzystających z wiaty zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników administracji leśnej.
 5. Osobom korzystającym z wiaty turystyczno- edukacyjnej zabrania się:

a) zaśmiecania terenu,

b) niszczenia roślinności i zakłócania spokoju zwierząt,

c) dewastowania lub uszkadzania wiaty lub jej urządzeń,

d) prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów oraz innych kompetentnych organów,

e) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

f) puszczania luzem zwierząt domowych,

g) spożywania napojów alkoholowych lub zażywania innych środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,

h) korzystania z wiaty w sposób niezgodny jej przeznaczeniem.

 1. W bezpośrednim sąsiedztwie wiaty znajduje się miejsce na ognisko. W tym miejscu dozwolone jest rozpalanie ognia/ grilla.
 2. Korzystający z ogniska lub grilla obowiązani są do zapewnienia sobie posiłków we własnym zakresie.
 3. Nadleśnictwo Wołów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zagubione przez osoby korzystające z wiaty.
 4. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie punktu alarmowo dyspozycyjnego Nadleśnictwa Wołów ( tel.: 71 380 9361 ) lub nr 112.
 5. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów.
 6. Właścicielem i administratorem wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem jest:

PGL LP Nadleśnictwo Wołów
ul. Leśna 37
56-100 Wołów
Tel.: 71 380 93 61
e-mail: wolow@wroclaw.lasy.qov.pl
Nadleśnictwo Wołów