Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN SALI EDUKACYJNEJ W CENTRUM EDUKACJI LESNEJ

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nadleśniczego nr 18 z dnia 16.06.2020 r.

 

REGULAMIN SALI EDUKACYJNEJ W

CENTRUM EDUKACJI LESNEJ NA SZKÓŁCE LESNEJ W TARCHALICACH

 

1. Sala edukacyjna w centrum edukacji leśnej na terenie szkółki leśnej w Tarchalicach jest własnością Nadleśnictwa Wołów.

 

2. Uczestnikami zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Wołów mogą być osoby pełnoletnie (grupa wyznacza koordynatora grupy) lub osoby niepełnoletnie, które znajdują się pod opieką osób uprawnionych.

 

3. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia i ustalenia terminu zajęć ze specjalistą SL do spraw edukacji leśnej.

 

4. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa tj. dni robocze od 8:00 do 14:00.

 

5. Zajęcia z zakresu edukacji leśnej prowadzone przez Nadleśnictwo Wołów są bezpłatne.

 

6. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez pracowników Nadleśnictwa Wołów.

 

7. Za pisemną zgodą opiekuna/koordynatora grupy pracownik nadleśnictwa może utrwalać na fotografiach/filmach prowadzone zajęcia.

 

8. Wszystkie osoby korzystające z sali edukacyjnej muszą przestrzegać poleceń pracownika nadleśnictwa prowadzącego zajęcia.

 

9.Wszystkie osoby korzystające z sali edukacyjnej oraz jej wyposażenia zobowiązani są do:

a) korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
c) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa,
d) do niezwłocznego poinformowania przedstawiciela Nadleśnictwa Wołów o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu, bądź wyposażenia sali edukacyjnej.

 

10. Na terenie sali edukacyjnej należy:

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
- zachować czystości,
- przestrzegać obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
- dbać o wszelkie urządzenia i eksponaty.

 

11. Zabrania się:

- dotykania i niszczenia ekspozycji,
- używania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób zagrażający zdrowiu,
- dewastowania i uszkadzania skali lub jej urządzeń,
- spożywania napojów alkoholowych lub zażywania innych środków odurzających
oraz przebywania osób nietrzeźwych.

 

12. Za wszelkie szkody powstałe z winy użytkownika odpowiedzialność ponosi opiekun/koordynator grupy.

 

13. Nadleśnictwo Wołów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zagubione przez korzystających z wiaty

 

14. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów.