REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW W NADLEŚNICTWIE WOŁÓW

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez nadleśnictwo.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Miejsce postoju pojazdów są dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie są strzeżone ani dozorowane w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia pojazdu, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju pojazdów należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością uzasadnioną charakterem wykonywanych manewrów, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1998 ze zm.).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju pojazdów obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1998 ze zm.). W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.
 7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju pojazdów zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.
 8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
  1. 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, które spowodowałyby jego zaśmiecenie, zalanie lub w inny sposób naruszyłyby zasady ustalonego niniejszym regulaminem porządku,
  2. 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
  3. 3 zaśmiecania terenu,
  4. 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie z miejsca postoju,
  5. 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
  6. 6. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,
  7. 7. puszczania luzem zwierząt domowych,
  8. 8. rozstawiania namiotów,
  9. 9. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),
  10. 10. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków na terenie miejsca postoju,
  11. 11. sprzedaży na terenie miejsc postoju pojazdów płodów runa leśnego zebranych w lesie.
 9. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju pojazdów w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 10. W obrębie obiektu mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 11. Osobom korzystającym z miejsca postoju pojazdów nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 12. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa (tel.: 71 380 93 61).