Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PGL LP Nadleśnictwo Wołów mieści się przy ulicy Leśnej 37 w Wołówie, kod pocztowy: 56-100. 

Nadleśnictwo Wołów urzęduje w godzinach pracy od godziny 7:00 do godziny 15:00.

Budynek biurowy posiada 2 kondygnacje użytkowe. 

Przy budynku zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych które nie mogą samodzielnie dostać się do budynku.

Budynek nie posiada windy.

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa Wołów znajduje się od ulicy Parkowej poprzez furtkę w ogrodzeniu, wejście do budynku na pierwszą kondygnacje następuje poprzez niewielki ganek do którego prowadzi kilka stopni do drzwi frontowych. Z ganku na pierwszą kondygnację do holu prowadzą kolejne schody.

Z holu mozna dostać się do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Do odsób niepełnosprawnych sekretariat wzywa merytorystę odpowiedzialnego za prowadzenie spraw z którymi osoba ta zgłosiła się do Nadleśnictwa.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają  minimalną szerokość  90 cm, umożliwiając skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej .

Wejścia do pomieszczeń  nie posiadają progów. W budynku głównym jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Pracownicy posługują się tylko językiem polskim. Wśród pracowników brak osoby posługującej się językiem migowym.

W celu ułatwienia  rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny  na nr telefonu: 71 380 93 61 lub e- mail na adres wolow@wroclaw.lasy.gov.pl