Regulamin szlaków pieszych oraz rowerowych przebiegających przez Nadleśnictwo Wołów.

Regulamin szlaków pieszych oraz rowerowych przebiegających przez
Nadleśnictwo Wołów.


Drogi turysto, las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego  zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej zestawione w skrócie w niniejszym regulaminie.

1. Szlaki piesze oraz rowerowe (w dalszej części regulaminu zwane szlakami) przebiegające przez teren nadleśnictwa przeznaczone są wyłącznie do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Przed skorzystaniem ze szlaku każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3. Rozpoczęcie korzystania ze szlaku uważa się za akceptację całości niniejszego regulaminu przez użytkownika.

4. Nadleśnictwo Wołów nie jest organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie szlaków.
Każdy dorosły użytkownik korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a osoby nieletnie na odpowiedzialność opiekuna.

5. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej na terenie rezerwatów przyrody dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

6. Oznakowanie szlaków stanowi odpowiedni emblemat umieszczony na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

7. Szlaki mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

8. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Naruszenie
tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością określoną w stosownych przepisach prawa.

9. Na szlaku należy zachować szczególna ostrożność, gdyż mogą pojawić się na nim przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu lub rowerowemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa ( tel. 71 380 93 61 ).

10. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują przepisy ruchu drogowego.

11. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

12. Obiekty które stanowią elementy wyposażenia szlaków tj. wiaty, platformy i pomosty widokowe należy wykorzystywać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

13. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania  po nich.

14. Za niezastosowanie się do niniejszego regulaminu na turystę może zostać nałożona grzywna a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.