Wydawca treści Wydawca treści

- Wykaz lasów HCVF
- Mapa HCVF - Obręb Wińsko
- Mapa HCVF - Obręb Dębno 

- Podsumowanie monitoringu lasów za lata 2016-2019

 

Zasady wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie  RDLP we Wrocławiu.

Za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) uznaje się obszary zgłoszone przez nadleśnictwa oraz wyłonione w procesie weryfikacji istotnych obszarów pod względem walorów przyrodniczych  w skali regionalnej i krajowej, objęte trybem konsultacji społecznych .

Lasy HCVF podzielone są na poszczególne kategorie umieszczone na mapach numerycznych  i ujete w w Programie Ochrony Przyrody  - elementu Planu Urządzenia Lasu.

Lasy HCVF podlegają corocznemu monitoringowi, pod kątem  pełnienia określonych funkcji oraz występujących zagrożeń, mogących wpłynąć  na obniżenie ich przyrodniczej wartości.

Kategorie HCVF:

HCVF 1 : Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych. W ich skład wchodzą:

HCVF 1.1. : obszary chronione:

HCVF 1.1.1. – lasy w rezerwatach przyrody, przeznaczone wyłącznie do ochrony przyrody, bez kompromisu z potrzebami gospodarki.

HCVF 1.1.2. – lasy w parkach krajobrazowych, w których celem jest zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach racjonalnej gospodarki

HCVF 1.2. – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

HCVF 2.: Kompleksy leśne odgrywające znaczącą role w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej ( w tym HCVF 2.1.)

HCVF 3.: Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

HCVF 3.1. – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, brzeziny, świerczyny bagienne)

HCVF 3.2. – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy  (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, świerkowe bory górnoreglowe, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

 

HCVF 4.: Lasy pełniące funkcje w sytuacjach kryzysowych

HCVF 4.1. – lasy wodochronne

HCVF 4.2. – lasy glebochronne

 

HCVF 6.: Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności ( w tym HCVF 6.1)