Ekosystemy reprezentatywne Ekosystemy reprezentatywne

- Wykaz ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Wołów
- Mapa przeglądowa ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych_Obręb Wińsko_2019
- Mapa przeglądowa ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych _Obręb Dębno_2019
- Zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – Nadleśnictwie Wołów.

 

 

Zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – Nadleśnictwie Wołów.

Zgodnie z definicję oraz kryteriami wyznaczania powierzchni ochronnych  (wg standardu – FSC-STD-POL-01-01-2013  treść wskaźnika 6.4.1 :

Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. Ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów SA pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

W obowiązującym standardzie FSC dla Polski nie narzuca się minimalnej powierzchni drzewostanów reprezentatywnych w ramach jednostki certyfikowanej (5%powierzchni), ale we wskaźniku 6.2.10. wskazuje się,że łączna powierzchnia obszarów  wyznaczonych dla celów ochrony bioróżnorodności z tytułu wskaźników 6.2.10 oraz 6.4.1 nie jest mniejsza niż 10% powierzchni  certyfikowanej.

Zarządzający lasami o dużej powierzchni: wybór obszarów leśnych objętych ochroną według wymagań z punktu 6.4.1., będzie prowadzony w oparciu o rozpoznanie kluczowych walorów biologicznych między innymi poprzez konsultacje z jednostkami naukowymi, z organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami, oraz o tym, że nie pozyskuje się drewna na obszarach wskazanych we wskaźnikach 6.4.4 lub 6.4.3

Ekosystemy reprezentatywne wyznaczono na powierzchniach lesnych i nieleśnych, w których zadania gospodarcze określone w planie urządzenia lasu  aktualnie są bądż powinny być ograniczone ze względu na pełnienie istotnych funkcji przyrodniczych oraz niektórych innych funkcji poza gospodarczych, m.in. na obszarach i stanowiskach:

a) Istniejących i projektowanych przerwatów (wszelkie prace są tam regulowane decyzjami RDOŚ, planami ochrony rezerwatu lub zarządzeniami wprowadzającymi zadania ochronne),

b) Istniejących zasiedlonych stref całorocznych ochrony gatunkowej (powołanych w trakcie realizacji aktualnego planu urządzenia lasu), bądź projektowanych przez nadleśnictwo ( w przypadku potwierdzonego nowego stanowiska gatunku)

c) Istniejących i projektowych (wg opisu w planie urządzenia lasu) użytków ekologicznych (ewentualnie prace wynikają z celu ochrony i wymagają zgody organu ochrony przyrody – decyzji Rady Gminy.

d)     Wszystkich znanych powierzchni Państwowego Monitoringu Przyrody (siedlisk i gatunków) znajdujące się na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych  (lokalizacja przedmiotowych powierzchni monitoringowych była nadleśnictwom przekazywana przez RDLP),

e) Priorytetowych chronionych siedlisk przyrodniczych (*9180, *91E0,991D0, *91I0) oraz rzadkich w regionie siedlisk chronionych  (9150 czy 9410a) a także w wydzieleniach leśnych z priorytetowymi nieleśnymi siedliskami " punktowymi" (*6110, *6120, *6210, *6230, *7110, *7210, *7220,*8160 i inne.) – zarówno w obszarach sieci Natura 2000 jak i poza nimi.: siedliska powinny być zachowane według aktualnej dokumentacji w stanie doskonałym lub  dobrym.

f) Chronionych gatunków  zwierząt  (zarówno w obszarach sieci natura 2000, jak poza nimi:

- priorytetowych (wilk, pachnica dębowa)

-  zagrożonych wyginięciem (głuszec, cietrzew i inne)

g) stanowiących chronione leśne siedliska przyrodnicze , które znajdują się w doskonałym lub dobrym stanie zachowania  (zwłaszcza jeśli chodzi o prawidłowy skład gatunkowy drzewostanu oraz jego wiek), w wydzieleniach leśnych z „punktowymi" chronionymi siedliskami nieleśnymi, w wydzieleniach z przyrodniczymi siedliskami nieleśnymi oraz w wydzieleniach stanowiącymi stanowiska chronionych gatunków zwierząt (np. jelonek rogacz, kozioróg dębosz) bądź roślin (np. zanokcica serpentynowa) – przede wszystkim w granicach obszarów siedliskach Natura 2000 (ewentualnie w bezpośrednim ich sąsiedztwie:

h) gdzie znajdują się drzewostany, które są  wyłączone z użytkowania  z powodu dużej niedostępności całego wydzielenia  bądź znaczącej jego części, zwłaszcza stanowiące zainwentaryzowane lub potencjalnie cenne siedlisko lub prawdopodobne stanowiska chronionych gatunków lub/i drzewostany znajdujące się na terenie parków krajobrazowych – na stromych stokach, strefie górnej granicy lasu, tereny wąwozów, kamieńców, gołoborzy, wyhodni skalnych, wydzielenia z miejscami o podłożu torfowym lub miejscowymi zabagnieniami oraz niewielkimi zbiornikami wodnymi, na powierzchniach źródliskowych itd.

i) Uznanych za lasy ochronne pełniące funkcje glebochronne oraz wodochronne zwłaszcza stanowiące zainwentaryzowane lub potencjalnie cenne siedlisko lub prawdopodobne stanowiska chronionych gatunków lub/i drzewostany znajdujące się na terenie parków krajobrazowych