Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021”

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

2020-12-30-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 611k)

 

Zn. spr. SA3.270.11.2020                                                                      

 

 

                                                              Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2019.1843 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Wołów w roku 2021”.

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko

Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium

Suma

I kryterium – cena

II kryterium – rabat na paliwo

1

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

60

40

100

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta została  oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a) oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp.

Oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

 

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1pkt 2) Pzp, tj. przed upływem terminu 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia formalności o których mowa w pkt. 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp, Zamawiający udostępnia niniejszą informację na stronie internetowej.

 

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Z uwagi na awarię strony https://bip.lasy.gov.pl, trwającą od 23.12.2020 r., niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone w dniu 30.12.2020 r. również na stronie:

https://biplp-ver2.bip.ornak.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_wolow/zamowienia_publiczne/pg_202012070384978229165

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

2020-12-30-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 611k)