Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów w Nadleśnictwie Wołów”.

SA3.270.9.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów, działając na podstawie art. 255 pkt 1) oraz art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 – dalej „PZP”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem i uruchomienie sytemu monitoringu przeciwpożarowego lasów w Nadleśnictwie Wołów”.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:

W dniu 09.07.2021 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przekazując ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w którym wyznaczył termin składania ofert na dzień 12.08.2021 r. do godz. 10:00.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania z uwagi na wystąpienie przesłanek o których mowa w art. 255 pkt 1 PZP.

 

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 1 PZP – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Wobec powyższego, należało orzec jak na wstępie.