Lista aktualności Lista aktualności

SA3.270.7.2021 „Wykonanie remontu dwóch balkonów

Zn. spr.: SA3.270.7.2021 „Wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115 oraz wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978”

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto

 

 1. Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów, działające w imieniu Skarbu Państwa, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów;
NIP 917-000-28-18

www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl

wolow@wroclaw.lasy.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115 oraz wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978.

Przewidywany zakres robót:

 1. Leśniczówka w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115:

- demontaż uszkodzonych balustrad;

- rozbiórka uszkodzonych okładzin z płytek ceramicznych oraz tynków;

- rozbiórka uszkodzonej posadzki cementowej;

- rozbiórka uszkodzonych obróbek blacharskich;

- wykonanie okapu oraz szczelnych warstw balkonu;

- wykonanie stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo balustrad balkonów;

- roboty wykończeniowe.

b) Leśniczówka w miejscowości Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978:

- demontaż uszkodzonych balustrad;

- rozbiórka uszkodzonych okładzin z płytek ceramicznych oraz tynków;

- rozbiórka uszkodzonej posadzki cementowej;

- rozbiórka uszkodzonych obróbek blacharskich;

- wykonanie okapu oraz szczelnych warstw balkonu;

- wykonanie stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo balustrad balkonów;

- roboty wykończeniowe.

Cechy i ilość: zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert (dostępny na stronie internetowej zamawiającego)

Jednostka miary: kompleksowa realizacja.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl

 

 1. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2021 r.
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Cena ofertowa netto:

       Cena oferty najtańszej

C = -------------------------------- x 100 pkt = liczba pkt przyznanych ofercie

       Cena oferty ocenianej

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dane zadanie (część zamówienia), zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L= C

gdzie:

L– całkowita liczba punktów,

C– punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa netto”,

 

 1. Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Złożyli ofertę na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.
 2. Dołączyli podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

 

Załączniki o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115 oraz wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978”

Oferta powinna być złożona wraz z załącznikami. Ofertę należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2021 r., do godziny 11:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wolow@wroclaw.lasy.gov.pl (do wiadomości piotr.szymczyk@wroclaw.lasy.gov.pl)
 2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Marek Krzyżyk, tel. 728 325 397, e-mail: marek.krzyzyk @wroclaw.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie.

 

PGL LP Nadleśnictwo Wołów zastrzega sobie możliwość unieważnienia

niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.