Lista aktualności Lista aktualności

SA3.270.12.2021 Budowa przyłącza wody pitnej dla szkółki leśnej w Tarchalicach

Cechy i ilość: zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi przedmiar robót (dostępny na stronie www zamawiającego). Jednostka miary: kompleksowa realizacja, zgodnie z przedmiarem robót.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl

 

  1. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2021 r.
  2. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Cena ofertowa netto:

       Cena oferty najtańszej

C = -------------------------------- x 100 pkt = liczba pkt przyznanych ofercie

       Cena oferty ocenianej

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L= C

gdzie:

L– całkowita liczba punktów,

C– punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa netto”,

 

  1. Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na budowę przyłącza wody pitnej dla szkółki leśnej w Tarchalicach, dz. nr 622/1, obręb Tarchalice”.

Oferta powinna być złożona wraz z załącznikami. Ofertę należy wykonać zgodnie z zakresem opisanym w przedmiarze robót. Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 2). Ponadto do oferty należy dołączyć podpisane „Oświadczenie wykonawcy dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego” (wg załącznika nr 3)

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2021 r., do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Leśna 37, 56-100 Wołów osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pośrednictwem posłańca lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wolow@wroclaw.lasy.gov.pl.

  1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika w osobie: Marek Krzyżyk, tel. 728 325 397, e-mail: marek.krzyżyk@wroclaw.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie.

 

PGL LP Nadleśnictwo Wołów zastrzega sobie możliwość unieważnienia

niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.